MVP Consultant

Our Work

ผู้บริหาร MVP ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร MVP ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจผู้บริหาร MVP ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (DBA Scholar) ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 18-21 สิงหาคม 2556 เกี่ยวกับความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยผลการวิจัยของบริษัทพบว่าผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมด้อยกว่าผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่า SMEs ไทยอาจไปไม่รอดใน AEC...

Our Team

บุคลากรของบริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

  Chief Executive Officer (CEO) ดร. ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (Certified in Purchasing and Supply, CIPS, UK) Certificated in Creativity and Business Model...