วิจัยตลาด คือ การค้นหาและระบุพฤติกรรรม ความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปรับแผนกลยุทธ์การตลาดและแผนธุรกิจ เพื่อสร้างยอดขายและการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
Details
การค้นหาและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ผ่านกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ในการยกระดับการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Details
Social Listening คือกระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจว่าคนในโลกออนไลน์ ทั้งลูกค้า แบรนด์ต่างๆ คู่แข่งขัน กำลังพูดคุยอะไรเกี่ยวกับแบรนด์หรือธุรกิจของเรา ตลอดจนสินค้าและบริการ ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
Details
การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง ผ่านโครงการให้คำปรึกษากับองค์กรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ ตลอดจน SME ทำให้เข้าใจปัญหาของแต่ละธุรกิจและงานด้านต่างๆ นำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ
Details
MVP มีทั้งหลักสูตรมาตรฐานทางธุรกิจและออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับธุรกิจและปัญหาของแต่ละองค์กร เพื่อทำ In-house Training ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับขีดความสามารของพนักงานและธุรกิจ
Details
การบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ การให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงาน การประเมินและวัดผลการดำเนินงาน เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจภายใต้เป้าหมายเดียวกัน
Details