ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

(FChFP, ChLP, AFPT, IP, ACC, MGSCC) CFO และที่ปรึกษาด้านการบริหารการเงินธุรกิจ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
  • ปริญญาโท สาขาการเงิน
  • ปริญญาเอก สาขาการเงินและการธนาคาร

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญในวางแผนการเงินและกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูกิจการ การทำ Financial Leveraging เพื่อสร้างการเติบโตและผลกำไรสูงสุด