ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน

(CPM) ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การเงิน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาเอก สาขาการตลาดและการเงิน

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาในการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การจัดหาทุน การบริหารโครงการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล