ดร.พัชรสิตา สกุลวงศ์สิริโชค

ที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนธุรกิจ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการขนส่ง และการบัญชี
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ
  • ปริญญาเอก สาขาการตลาดเชิงกลยุทธ์

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญชาญด้านการวิจัยตลาด การออกแบบกระบวนการวิจัย สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ การสื่อสารทางการตลาด ตลอดจนการบริหารโครงการ กำหนดตัววัดผลและการประเมินผลโครงการ