ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์

CEO และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจ การวางโครงสร้างธุรกิจเพื่อการเติบโต การใช้โมเดลกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจนการออกแบบกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเชิงลึกแบบ Data Insight