ดร.นารา กิตติเมธีกุล

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การวิจัยและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ปริญญาเอก สาขาธุรกิจการกีฬาและบันเทิง

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การบริหารโครงการ การแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางธุรกิจ