ดร.ชัยวัฒน์ จันทรพิทักษ์

ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ การตลาด การนำเข้าและส่งออก

การศึกษา

  • ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและวางโครงสร้างธุรกิจนำเข้าและส่งออก การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก