คุณนาฏยา ประสพดี

ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวัดผล

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาสถิติ
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญในการใช้สถิติเพื่อวัดผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ตลอดจนการนำสถิติมาใช้อธิบาย Data Insight