Portfolio


 

ผลงานของบริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

ผลงานโดดเด่น

บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด ได้ฝากผลงานด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและการวิจัย   ให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มธุรกิจสัญชาติไทยและต่างชาติ    โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ให้บริการงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการวิจัย  ไม่ต่ำกว่า  300 โครงการต่อปี     ทั้งนี้ได้คัดเลือกผลงานโดดเด่นในแต่ละปี  ดังนี้

 

โครงการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โครงการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ของการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย
โครงการสำรวจความพึงพอใจและการสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของสถาบันการเงินไทย
โครงการที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานและการตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกผ่านระบบออนไลน์
โครงการที่ปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่

 โครงการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติและการยอมรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการสำรวจทัศนคติและความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักภายนอกที่มต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย: BOT)

 โครงการวิจัยและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย: BOT)
 โครงการวัดระดับการยอมรับและเข้าใจของประชาชนในพื้นที่พัฒนาโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
 โครงการพัฒนาศึกษาและกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรในธุรกิจโรงพยาบาล (สงวนชื่อ)
 โครงการศึกษาความต้องการใช้งานและการซื้อสินค้าของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (กลุ่มธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย)
 โครงการศึกษาและประเมินความเสี่ยงอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน

 โครงการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการตลาด การประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มองค์กรข้ามชาติจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
 โครงการที่ปรึกษา และจัดทำแผนธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs สำหรับการพัฒนาองค์กร การหาแหล่งเงินทุน แหล่งการค้า
 โครงการสำรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการนำเสนอสื่อของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีการเผยแพร่ทางรถไฟฟ้าบนดิน (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ในรูปแบบป้ายโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
 โครงการศึกษาวิจัย บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด
 โครงการศึกษาวิจัย โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
 โครงการสำรวจและสร้างตัวแบบการบริโภคเครื่องสำอางประเภทน้ำหอมของกลุ่มวัยรุ่นไทย โดยดำเนินการให้กับเครื่องสำอางจากประเทศอังกฤษ

 ประสิทธิภาพของการนำเสนอสื่อโฆษณา CAT Broadband Solution ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (พรีเซนเตอร์โดย คริสโตเฟอร์ ไรท์), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 โครงการสำรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการนำเสนอสื่อของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 โครงการวิจัย การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ กรณีศึกษา: ตลาดเกิดใหม่ประเทศจีน
 โครงการวิจัยประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อ การรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลียต่อการดำเนินกลยุทธ์การตลาด กรณีศึกษา ผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
 โครงการสำรวจความเครียดและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดของประชาชนชาวไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคเอกชน
 โครงการสำรวจและจัดสร้างบรรยากาศองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
 โครงการศึกษาแนวทางการนำ Basel II มาใช้ในภาคสถาบันการเงิน
 โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการโรงแรมในเครือภาคตะวันออกของประเทศไทย
 โครงการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดธุรกิจค้าปลีกไทย
 โครงการประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 โครงการประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 โครงการสำรวจผลจากวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อการเลือกรูปแบบการออมและการทำประกันชีวิตของประชาชน

 การใช้นวัตกรรมในการประหยัดต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่งภาคอุตสาหกรรมขนส่งทางบก
 โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้บริการบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทย จำแนกตามรายละเอียดภูมิภาค
 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสนามบินในอาเซียน
 โครงการประเมินและศึกษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์
 โครงการการศึกษามูลค่าการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้าทางบก
 โครงการศึกษาอิทธิพลของการใช้แบรนด์บุคคลที่มีชื่อเสียงกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
 โครงการศึกษาสาเหตุแห่งการตัดสินใจเปลี่ยนนวัตกรรมของผู้บริโภคสู่่ผลิตภัณฑ์เครือ Apple
 โครงการศึกษาสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
 โครงการสำรวจระดับความพึงพอใจและปัญหาต่อการใช้บริการไปรษณีย์ไทย
 โครงการประเมินคุณภาพระบบการให้บริการสินไหมทดแทนแก่ผู้บริโภค
 โครงการศึกษาและสำรวจตลาดการแข่งขันอาหารสัตว์ในประเทศไทย
 โครงการสำรวจปัจจัยสาเหตุที่มีอิทธิพลในการบำรุงรักษาบุคลากรขององค์กรเอกชนในภูมิภาคอาเซียน
 โครงการศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกไทย
 โครงการศึกษาผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจต่อการเลือกลงทุนในรูปแบบประกันชีวิต สำหรับธุรกิจสถาบันการเงินและประกันภัย
 โครงการศึกษาสำรวจสาเหตุของการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคไทย