ผู้บริหาร MVP ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร MVP ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร MVP ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (DBA Scholar) ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 18-21 สิงหาคม 2556 เกี่ยวกับความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยผลการวิจัยของบริษัทพบว่าผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมด้อยกว่าผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่า SMEs ไทยอาจไปไม่รอดใน AEC หากไม่มีการปรับตัวด้านการวางแผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ทั้งนี้พร้อมให้การสนับสนุน SMEs ไทยด้วยข้อมูลการวิจัยชั้นนำจำนวนมากที่บริษัทได้รวบรวมและนำเสนอต่อลูกค้าเพื่อนำข้อมูลจำนวนมากมาสังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์และใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ